תנאי שימוש ותקנון האתר

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בתקנון העמותה לפי העניין. ״אונו כדור יד ספורט ער ״ מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש. 

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם. 

האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

הגדרות והבהרה משפטית 

״עמותת אונו כדור יד/ מועדון ״= עמותת אונו כדור ספורט הינה עמותה הרשומה ברשם העמותות .

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל

בעמותת אונו כדור יד מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת מידע באתר והסיכונים ראה מסמך מדיניות פרטיות ואבטחת מידע. מסמך זה סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת עמותת אונו כדור יד במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ומיהם המורשים לקבל מידע כאמור, את הסיכונים ואת האופן בו נוקטת עמותת אונו כדור יד בכל הקשור להגנה בפני הסיכונים האמורים. תנאים אלה מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והינך מתבקש לעיין במסמך זה.

מידע אישי, הנמסר באתר על ידי המבקשים לרכוש שירותים מקוונים באתר מרצונם החופשי, נשמר על ידי עמותת אונו כדור יד במאגריה כל מידע שיימסר על ידי המבקרים אמצעות האתר לעמותת אונו כדור יד לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של העמותה נמסר לאחר קבלת הסכמתו המלאה של המבקר  ומהווה הסכמה ברורה מצידו לעמותה או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבלת פניות שיווקיות בדיוור ישיר, בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני ובכל דרך אחרת. 

המידע שעמותת אונו כדור יד אוספת מהמבקרים באתר מיועדת למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי ו/או שירותי עמותת אונו כדור יד שרכשת וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי. למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. 

כמו כן המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. 

המידע אשר נאסף באתר על ידי אונו כדור יד הנו לשימושן של העמותה ו/ או איגוד הכדור יד בישראל .

ככל שאתה מעוניין לקבל פניות שיווקיות, לגבי מידע על מוצרים או שירותים של העמותה באפשרותך לסמן אפשרות זו וכדי להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות באמצעות פנייה לכתובת דואר אלקטרוני של העמותה .

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי עמותת אונו כדור יד ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר. 

שיפוי - המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את עמותת אונו כדור יד ו/או מנהלים, נושאי משרה בהם, חברי העמותה ,עובדיהן,והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

אתה רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם ואתה מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתקנון זה לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

השימוש באינטרנט לצורך גישה למידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת ("מחשב אישי").

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות אונו כדור יד וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת עמותת אונו כדור יד , או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו עמותת אונו כדור יד. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

נהלי הרשמה לפעילות כדור יד לשנת הלימודים תשפ"ד   2023-2024

החוגים והפעילויות יחלו השנה ב1.9.2023- ויסתיימו בסוף יוני 2024 , למעט פעילות שמסתיימת בסוף חודש יולי.

ההרשמה תסתיים ביום בו תתמלא מכסת המשתתפים או עפ"י החלטת אונו כדור יד ספורט ע"ר.

פתיחת החוגים והמשך פעילותם מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

במהלך החודש הראשון לפעילות יתכנו שינויים בימים ובשעות ובהרכב הקבוצות בהתאם לצרכים.

ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום, מילוי טפס רישום דיגיטלי , הצהרת בריאות וסיום תשלום.

כללי התנהגות ומשמעת

במהלך האימון חובה על המשתתפים וההורים להתנהג בכבוד ובדרך ארץ למאמנים, למדריכים, למשתתפים ולהנהלת המועדון /עמותה .

חל איסור על התערבות ההורים בכל דרך במהלך האימון.

ידוע לי ואני מבין/ה כי יש להנהלת המועדון/ עמותה  אפשרות לביטול ההשתתפות בפעילויות המועדון/ העמותה במידה ולא יכובדו כללי התנהגות נאותים.

אונו כדור יד ספורט שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהחוגים ו/ או האימונים משתתפים שמפריעים למהלך התקין של הפעילות בקבוצה ו/או מחוצה לה ו/או בשטחי המועדון ו/או פעילות המועדון .

ביטוחספורטאים שהינם תלמידים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 (להלן: "חוק לימוד חובה") ושגילם מתחת לגיל 18 פטורים מתשלום דמי ביטוח וזאת בתנאי והם לומדים במסגרת לימודית פורמלית המבטחת אותם בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה ובתנאי שהם לא נמצאים מחוץ למסגרת לימודים ו/או במסגרת לימודים "אקסטרנית" או אחרת אשר אינה מבטחת אותם בהתאם לחוק לימוד חובה כאמור.

אנו ממליצים למתאמנים שנרשמים לפעילות הספורטיבית של המועדון לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות פרטני היות ולעמותה  אין ולא תהיה אחריות בגין היעדר ביטוח שכזה.

לתשומת ליבכם: מתאמן שאינו לומד במוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך ו/או לומד במסגרת לימודים אקסטרנית ו/או בלתי פורמלית אחרת שאינה מוכרת כאמור – מתחייב בעריכת ביטוח תאונות אישיות, על חשבונו, טרם הרשמה ולהשתתפות בפעילות הספורטיבית של העמותה .

הצהרות הורים

תקנון הפעילות של העמותה /מועדון לשנת הפעילות 2023-2024 מכיל הצהרות הורים בנושאי רפואה, בריאות, ביטוח תאונות אישיות, אישור חשיפה ופרסום של ספורטאי העמותה /מועדון במדיות השונות וכן שיווק המועדון ופעילותיו בתחומי ענפי הספורט השונים, לציבור הרחב ולהורי הספורטאים ומשכך אישורי לתקנון הפעילות, מהווה גם התחייבות בלתי חוזרת והצהרת הורים כלפי העמותה /מועדון לכל אחד מהנושאים כמפורט להלן:

הצהרה רפואית :

הריני מאשר את השתתפותו של בני / ביתי במסגרת פעילות החוג של העמותה /מועדון ואני מצהיר בזאת כי בני / ביתי כשיר/ה באופן מלא לקחת חלק בפעילות הספורט הנדרשת וכי לא לא ידוע/ה לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הספורטיבית.

ביטוח תאונות אישיות :

הריני לאשר את השתתפותו של בני / ביתי, בפעילות הספורטיבית שמקיימ/ת העמותה/ המועדון והריני לאשר כי ידוע לי שהפעילות הספורטיבית הנ"ל, מתקיימת בהתאם להוראות סע' 7 לחוק הספורט, תשמ"ח – 1988 (תיקון 10, תשע"ו – 2016, ותיקון 15, תשמ"ח – 2018), אשר פוטרות את המועדון מהחובה לבטח את הספורטאי בביטוח תאונות אישיות כמפורט בפרק הביטוח בתקנון כמפורט לעיל.

באישורי את התקנון, אני מצהיר/ה כי בני/ביתי, מוגדר/ת כתלמיד/ה בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 (להלן: "חוק לימוד חובה") ולומד/ת במסגרת לימודית פורמלית המבטחת אותו/ה בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.

במידה ובני/יתי אינם לומדים במוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך ו/או לומד/ת במסגרת חינוך אקסטרנית או בלתי פורמאלית כאמור, הריני מתחייב/ת לערוך עבורו ביטוח תאונות אישיות פרטי, ועל חשבוני כתנאי מוקדם להרשמה ולהשתתפות של בני / ביתי בפעולות הספורטיבית של המועדון.

במקרה של פציעה יש לפנות לביטוח של משרד החינוך בבית הספר בו לומד השחקן.

אנו הורי השחקן מצהירים שהפרטים  בטופס זה נכונים ואני מתחייב כי אם הפרטים בהצהרה זו אינם נכונים אני פוטר את האיגוד ועמותת אונו כדור יד – ע"ר מאחריות לנזקים העלולים להיגרם מכך וכי הצהרתי זו הינה על האחריות הבלעדית שלי וכי האיגוד ו/או מי מטעמו או בשמו ו/או המועדון לא יהא אחראי על בכל צורה שהיא בין במישרין ובין בעקיפין בכל מקרה של פציעה ו/או חו״ח פטירה במהלך המשחקים ו/או האימונים .

תשלום:

ידוע לנו שאנו מתחייבים בעת הרישום לשלם את עלות ההשתתפות בפעילות הכדור יד דרך עמותת אונו כדור יד בעלות שנתית כפי מצויין מטה ובהתאם לעלות היחסית לחודש הרישום כמצויין : 3800 ש״ח עבור כיתות א-ה בנים וכיתות א׳-ו׳ בנות, 4800 ש"ח עבור כיתות ו׳- נוער בנים, כיתות ז׳ -ח׳ בנות . ניתן לשלם במזומן בהתאם למגבלות הדין או באשראי. שחקנים שיעזבו במהלך השנה יוחזר להם הסכום התשלום השנתי ללא 600 ש"ח עבור הציוד והרישום . לפורשים לאחר 1.2.2024 לא יוחזרו כספים בכלל .

ברישום למועדון בית ספרי- ידוע לנו  שאנו מתחייבים לשלם את עלות ההשתתפות בפעילות המועדון בית ספרי דרך עמותת אונו כדור יד בעלות שנתית כפי מצויין מטה ובהתאם לעלות היחסית לחודש הרישום כמצויין : 1,450 ש״ח .ניתן לשלם במזומן או באשראי או שיקים תלמידים שיעזבו במהלך השנה יוחזר להם הסכום התשלום השנתי ללא 280 ש"ח עבור הציוד והרישום . לפורשים לאחר 1.2.2024 לא יוחזרו כספים בכלל .

אישור חשיפה:

הריני לאשר כי, ידוע לי שהמועדון עשוי לעשות שימוש, בתמונות או סרטונים של ספורטאים שמצולמים באימונים, תחרויות ופעילויות הספורט השונות שעורך המועדון, מעת לעת ומשכך הריני מאשר למועדון כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תלונה בשל כך ו / או תביעה כלפי בית ספר ״אונו כדור יד ספורט ע״ר״ והצוות המאמנים ו/מנהלי המועדון בגין צילום ו/או פרסום צילום ו / או כל שימוש אחר כמפורט לעיל בתמונת/ות התלמיד/ה.

הסכמה לקבלת חומר שיווקי:

הריני לאשר כי, המועדון עשוי לשלוח, מעת לעת, חומר פרסומי ושיווקי אודות פעילות המועדון, חוגים, אירועי ספורט ותחרויות שונות, קייטנות ספורט וכן הצעות להשתתפות ספורטאים במחנות אימונים בארץ ובחו"ל באמצעות דוא"ל ובהודעות SMS ומשך באישורי את התקנון, הריני נותן/ת את הסכמתי לקבל מהמועדון מעת לעת חומר פרסומי ושיווקי כמפורט לעיל.

הריני להצהיר בזאת כי, קראתי והבנתי את תקנון הפעילות של המועדון, לשנת הפעילות 2023-2024 וכי מתן אישורי לתקנון שנעשה על ידי במסגרת ההרשמה של בני/ביתי, באמצעות המערכת הממוחשבת, יחשב כמתן אישור וכהסכמה מצידי לכל האמור והמפורט בו.

אנו הורי השחקן מצהירים שהפרטים  בטופס זה נכונים ואני מתחייב כי אם הפרטים בהצהרה זו אינם נכונים אני פוטר את האיגוד ועמותת אונו כדור יד – ע"ר מאחריות לנזקים העלולים להיגרם מכך וכי הצהרתי זו הינה על האחריות הבלעדית שלי וכי האיגוד ו/או מי מטעמו או בשמו ו/או המועדון לא יהא אחראי על בכל צורה שהיא בין במישרין ובין בעקיפין בכל מקרה של פציעה ו/או חו״ח פטירה במהלך המשחקים ו/או האימונים .

 חיובים / ביטולים

 החיוב בגין השתתפות בחוג יבוצע בתחילת שנה לכל השנה ויחוייב בתחילת כל חודש פעילות או בהתאם להגדרת מספר התשלומים על ידך. במקרה של שינוי מספר תשלומים על ידך תחוייב בעלויות הסליקה מול חברת האשראי. במידה ויבוצע רישום מאוחר לכל פעילות, בחודש העוקב יגבה הסכום הכולל עד למועד בו בוצע הרישום. התשלום לחוגים ולפעילויות יתבצע בכרטיסי אשראי /תשלום במזומן יבוצע מראש לכל שנת הפעילות. הודעות ביטול בגין חוג /פעילות יתקבלו עד ה- 1.2.2024 .ניתן לבטל את החוג באמצעות פנייה כתובה בכתב עד 20 בכל חודש למייל המועדון אונו כדור יד ספורט בכתובת konohb@gmail.com , ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר (באחריות ההורה לוודא שהגיע ונקלט הודעת הביטול ) הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב. אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים. שחקנים שיעזבו במהלך השנה יוחזר להם הסכום התשלום השנתי באופן יחסי לחודש הודעה על הביטול ללא 600 ₪ עבור הציוד לשחקן והרישום. לא יינתן החזר כספי בגין ביטול לאחר התאריך 31.1.2024 . במידה ותוחזר המחאה / ה.ק ע"י הבנק או במקרה של שינוי / ביטול עסקת תשלומים תחוייב בעלות דמי סליקה ועלויות הנלוות בכל הכרוך בכך. בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים עפ"י לוח החופשות. במקרה של ביטול מפגש, מטעם אונו כדור יד , יקבלו המשתתפים הודעה על מועד ההשלמה. לא יינתן החזר זיכוי/ החזר שיעור/ החזר כספים בגין היעדרות המשתתף (לרבות מחלה, בידוד, מלחמה , כוח עליון  וכיו"ב)

לא יינתן החזר או זיכוי כספי בגין ביטול של אימונים כתוצאה מתנאי מזג אויר / כח עליון / מבצע צבאי או כל אירוע אחר אולם המועדון יעשה את מירב המאמצים להשלים את האימון במועד אחר.

השהיית פעילות בשל מגיפה ו/או כוח עליון

המועדון פועל ויפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או כל משרד / גורם ממשלתי אחר וכן בהתאם להנחיות משרד התרבות והספורט בכל הקשור לקיום פעילות בטוחה ובהתאם להוראות התו הבריאותי הרלוונטי ונערך להמשיך ולקיים פעילות ספורטיבית גם באמצעים מקוונים.

בהתאם לכך:

השהיית פעילות בשל הנחיות משרד הבריאות ו/או כל משרד/ גורם ממשלתי אחר לתקופה של עד 8 שבועות, לא תזכה את המתאמנים בהחזר כספי והמועדון/עמותה ימשיך לקיים פעילות באמצעים מקוונים.

המועדון יעשה את מירב המאמצים להשלים למתאמנים את שעות האימון שיחסרו (ככל שיחסרו), בין אם באמצעות הגדלת שעות וימי האימון בחודשים שלאחר תקופת ההשהיה
ובין אם באמצעות הארכת תקופת הפעילות במהלך פגרת הקיץ.

 ביטול הזמנה ע"י אונו כדור יד ספורט

 בכל מקרה שנבצר מאונו כדור יד ספורט לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

מחנה קיץ

ידוע לי שתנאי ההצטרפות למחנה קיץ הם ואני מתחייב לעמוד בהתחייבותי ומודע לתנאים אלו -

מחנה קיץ תנאי ביטול

ביטול הרשמה של מחנה כדור יד מחוייב להישלח למייל konohb@gmail.com  (באחריות ההורה לוודא שהגיע ונקלט)

ביטול הרשמה בכתב עד לתאריך 15/6 יוחזר מלוא הסכום בניכוי עלויות סליקה.

ביטול הרשמה בכתב מתאריך 15/6 לתאריך 1/7 יוחזר מלוא הסכום בניכוי 10% מעלות מחנה הכדור יד ועלויות סליקה.

ביטול הרשמה בכתב במהלך היומיים הראשונים-  יוחזר מלוא הסכום בניכוי 15% מעלות מחנה הכדור היד ועלויות סליקה.

ביטול הרשמה בכתב מהיום השלישי והלאה - לא יוחזר ואין החזר כספי על הסכום של המחנה .

תנאי ביטול מחנה סוכות

ביטול הרשמה של מחנה כדור יד מחוייב להישלח למייל konohb@gmail.com   (באחריות ההורה לוודא שהגיע ונקלט)

ביטול הרשמה בכתב עד לתאריך 20.9 יוחזר מלוא הסכום בניכוי עלויות סליקה .

ביטול הרשמה בכתב מתאריך 21.09 יוחזר מלוא הסכום בניכוי 10% מעלות מחנה הכדור יד .

ביטול הרשמה בכתב במהלך היומיים הראשונים-  יוחזר מלוא הסכום בניכוי 15% מעלות מחנה הכדור היד.

ביטול הרשמה בכתב מהיום השלישי והלאה - לא יוחזר ואין החזר כספי על הסכום של המחנה .


תנאי ביטול מחנה חנוכה

ביטול הרשמה של מחנה כדור יד מחוייב להישלח למייל konohb@gmail.com   (באחריות ההורה לוודא שהגיע ונקלט)

ביטול הרשמה בכתב עד לתאריך  5.12.2023 יוחזר מלוא הסכום בניכוי עלויות דמי סליקה .

ביטול הרשמה בכתב מתאריך 6.12.23 יוחזר מלוא הסכום בניכוי 10% מעלות מחנה הכדור יד .

ביטול הרשמה בכתב במהלך היומיים הראשונים-  יוחזר מלוא הסכום בניכוי 15% מעלות מחנה הכדור היד.

ביטול הרשמה בכתב מהיום השלישי והלאה - לא יוחזר ואין החזר כספי על הסכום של המחנה .תנאי ביטול טורניר אילת


במקרה של החמרת המצב הביטחוני והנחיות חדשות מחמירות של פיקוד העורף המורות על אי קיום פעיליות חינוכיות (עקב פתיחת מלחמה בחזית הצפונית או החמרה בחזית הדרומית מכיוון החות'ים) ניתן יהיה לבטל את הרישום בהתאם להנחיות פיקוד העורף המורות על אי קיום פעיליות חינוכיות כלל ולקבל החזר מלא על התשלום .

ביטול הרשמה של מחנה כדור יד מחוייב להישלח למייל konohb@gmail.com   (באחריות ההורה לוודא שהגיע ונקלט)

ביטול הרשמה בכתב עד לתאריך 09.03.24 יוחזר מלוא הסכום בניכוי עלויות דמי סליקה .

ביטול הרשמה בכתב מתאריך 10.03.24 יוחזר מלוא מהסכום בניכוי 800 ש״ח.ביטול הרשמה בכתב במהלך היום הראשון לא יוחזר ואין החזר כספי על הסכום של הטורניר.


תנאי ביטול מחנה פסח 

ביטול הרשמה של מחנה כדור יד מחוייב להישלח למייל konohb@gmail.com   (באחריות ההורה לוודא שהגיע ונקלט)

ביטול הרשמה בכתב עד לתאריך  6.4.2024 יוחזר מלוא הסכום בניכוי עלויות דמי סליקה .

ביטול הרשמה בכתב מתאריך 7.4.2024 יוחזר מלוא הסכום בניכוי 10% מעלות מחנה הכדור יד .

ביטול הרשמה בכתב במהלך היומיים הראשונים-  יוחזר מלוא הסכום בניכוי 15% מעלות מחנה הכדור היד.

ביטול הרשמה בכתב מהיום השלישי והלאה - לא יוחזר ואין החזר כספי על הסכום של המחנה .